Leon Frysk

Leon Leon is 21 jier en wurket as parafeterinêr, assistint fan de feedokter. Hy wennet noch mei syn âlden yn Hoarnstersweach. Syn beide twillingsusters binne it hûs al út. Al frij jong kaam er derachter dat er oars nei famkes seach as syn freonen. Dêr begûn in...
Jitske Frysk

Jitske Frysk

Jitske Jitske is 22 jier en docht har staazje by COC Fryslân. Doe’t se jong wie, lies se yn ‘e Bibel dat homoseksuelen net aksepteare, dus ferlear se hast al har leauwen yn’ e Tsjerke. Doe’t se tsien jier wie, ûntduts se dat se fan famkes...
Tess Frysk

Tess Frysk

Tess Tess is dosint ‘Built Environment’ op NHL Stenden. Takom jier sil har lêste jier wêze, dêrnei giet se mei pensjoen. De measte minsken komme der op jonge leeftiid achter dat se oars binne, mar foar Tess wie dat net it gefal. Sy kaam dêrachter doe’t sy 35 jier wie....
Nikos

Nikos

Nikos Nikos is 31 jaar oud en komt uit Griekenland. Hij heeft, sinds zijn 15e, in verschillende landen gewoond. Maar na veel reizen heeft hij nu zijn plekje gevonden in Leeuwarden. Hij werkt hier in een bakkerij en heeft de Nederlandse identiteit gekregen. In...
BeQuick

BeQuick

BeQuick BeQuick is een geheel vrouwelijk voetbalteam dat speelt in Dokkum! Wat dit voetbalteam anders maakt dan andere voetbalteams, is dat de helft van het team lesbisch is. BeQuick is een echte bondgenoot van de LHBTI+-gemeenschap en dit laten ze zien in hun passie...
Leon

Leon

Leon Leon is eenentwintig jaar oud en is werkzaam als paraveterinair, assistent van een veearts. Hij woont nog bij zijn ouders in het Friese plaatsje Hoornsterzwaag. Zijn tweelingzussen wonen beiden zelfstandig. Op vrij jonge leeftijd kwam hij erachter, dat hij anders...